Најновије вести

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ

  Након енормног пострадања нашег народа у матици и њеном окружењу последњих осамнаест година, исељеничка популација и привремена емиграција данас добија своју изузетно важну улогу. Чињенице о постојању бројне и моћне српске дијаспоре, а која жели и има исконску потребу да допринесе и помогне матици, није неопходно посебно образлагати. Поред тога, извесно је да неповезаност људи појединачно, клубова, српских заједница и др., одсутност конкретних пројеката, недовољна, па чак и слаба информисаност, као и појаве одређенoг неповерења, доводе до тога да су помоћ и инвестиције недовољне, неадекватно дистрибуиране и неконтролисане, те најчешће бивају сурогат или претворене у своју супротност. С друге стране, разне идеје о рапидном повратку младих, школованих стручњака у матицу, практично бивају сведене на решавање само сопствених или индивидуалних жеља појединаца. Ако бисмо само у овом тренутку, након нелегалног отцепљења дела територије Србије, прихватили чињеницу да преко 15,000 српских породица на Косову и Метохији има преку потребу за различитим, есенцијалним видовима помоћи, то евидентно отвара перспективу да се и у организацији, али и конкретном случају сваке од породица, може рачунати да најмање 30 хиљада деце на било који начин, може да учествује као корисник средстава и добара у овом и сличним пројектима, под патронатом дијаспоре.  Не улазећи дубље у разлоге зашто и како дијаспора није више била ангажована у прошлости, већ у жељи да се окренемо будућности и савременом тренду комуницирања, последње три године Хуманитарна организација ''Срби за Србе'' пронашла је и инаугурисала сопствени модел. У оквиру тог модела, низ акција до данас је веома успешно реализовано, без било какве помоћи институција система (како у Србији, тако и изван ње). Преко 40 младих људи, волонтера (различитог нивоа образовања и професија) из свих крајева света, већ шест година веома агажовано и вредно ради на континуираној помоћи српским породицама са петоро и више деце. Основни мото и слоган организације је - ''Деца су наша будућност''. Видови активности Хуманитарне организације ''Срби за Србе'' не подразумевају само прикупљање донацијa и дистрибуцију интервентних добара и средстава, већ пре свега подизање свести младих људи српског порекла у дијаспори (II и III генерације), општу едукацију (у домену очувања ћириличног писма), модерни и транспарентни приказ свих активности преко веома запаженог и већ добро препознатљивог интерактивног интернет сајта (www.srbizasrbe.org), кроз који се континуално истичу фундаменталне историјске, световне и духовне вредности нације, отварају конкретни технички услови свих видова брзог и ефикасног повезивања чланова организације на свим континентима, као и сарадње са сродним удружењима и институцијама у матици и иностранству.   Стални пројекат Хуманитарне организације Срби за Србе под називом “Деца су наша будућност” (у даљем тексту пројекат) кроз неколико сегмента-етапа складно обједињује стратегију и правце активности, те конкретне начине ефикасног, рационалног и савременог повезивања српске исељеничке популације и матице око различитих видова хуманитарних, социјално-економских, духовних, културних и др. ангажмана.  Све активности како на терену, тако и на развоју веза у мрежи учесника, подређене су свим видовима савремене информационалне технологије код обраде података, припреми презентација и остварења интерактивне комуникације са свим донаторима и учесницима у реализацији пројекта. Тиме сваки појединац стиче прилику да и индивидуално да свој додатни допринос, има тотални увид у све сегменте пројекта индивидуално, посебно битно за све регистроване чланове организације у домену отворених комуникација, путем форума, блогова, суб-презентација, парцијалних промоција и сл., намењених предоминантно млађој популацији - деци наших исељеника, са којима би комуникације биле обављане и на језицима држава у којима она тренутно бораве.   Фундаментални оквир пројекта чини систематизовано ангажовање, организовање, прикупљање и конкретну дистрибуцију хуманитарне помоћи из дијаспоре ка економски и социјално угроженим породицама са петоро и више деце у Србији и земљама окруженја, кроз финансијску подршку, инвестирање у објекте, све видове радних садржаја, стипендирање и школовање деце (из корисничких породица) и припрему за њихово касније запошљавање итд. Интервентна финансијска помоћ била би углавном једнократна и усмерена ка ургентном санирању проблема унутар потреба корисника само на почетку пројекта. Стратешки видови помоћи подразумевали би ангажман у трајнијем решавању стамбеног питања, обезбеђења услова и оруђа за рад, током основног-средње школског образовања обезбедити средства за талентоване ученике, те у целини подизања образовног и касније егзистенцијалног основа за развој породице. Пуно је различитих могућности за инвестирање у развој сваке од селектованих продица, о чиме се на почетку пројекта реализује претходна наменска социолошко-економска анализа. Значајно искуство у тој области Хуманитарна организација Срби за Србе већ има у досадашњем раду.  Међутим, стратешки циљ овог пројекта темељи се на разним видовима анимације, информисања, конкретног повезивања, укључивања и ангажовања матица исељеника, клубова и појединаца у свим деловима света, који би, свако у свом домену, сопственим искуством и радом прихватио одређени задатак (сегмент, етапу пројекта), те у том домену исказао свој максимални и одговорни ангажман. Како се у једном, значајном делу пројекта обраћамо млађој популацији српске дијаспоре (II и III генерације), њихов значајан део времена и искуства са интернета, преусмеравамо у добротворни и хуманитарни рад, подстичемо патриотска осећања према земљи сопственог или порекла својих предака. Инсистирајући на ћириличном писму код свих комуникација покушавамо да очувамо језик и писмо. Родитеље учесника, стараоце или предпостављене, на тај начин уводимо у конкретне породичне везе са матицом, изналазећи најперспективније услове за инвестирања поридицама - корисницима помоћи, али и у разне друге потенцијално профитабилне садржаје у домовини. У том домену, кроз циљани, наменски маркетинг пројекат се обраћа дијаспори (кроз конкретне видео и фото репортаже исталацијом на YouTube и Facebook мрежи, PPT презентацијама статистичких и др. података) са представљањем ситуације у којој се налазе корисници овог пројекта, вршимо праћење прогреса током реализације пројекта, развојамо и нове идеје у ходу корисне за даље активности.   Истовремено би овај пројекат, кроз различите ангажмане свих регистрованих и пре свега потенцијалних будућих чланова из дијаспоре, посебно из редова млађих категорија, омогућио подстицање свести за волонтерским радом и другим сличним друштвено-корисним активностима на тлу држава у којима се исти тренитно налазе (имају стални или привремени боравак). Како су до сада донације из дијаспоре преко наше организације углавном пристизале стихијски и/или наменски у виду финансијске подршке појединачним акцијама, углавном за угожене вишечлане српске породице које се налазе на егзистецијалном минимуму, у оквиру овог пројекта посебан нагласак биће дат циљаним сегментима везаним за обезбеђење уџбеника, недостајуће литераруре, школског прибора, књига, компјутера, софтвера и др., омогућавањем привремених боравака најбољих ученика у иностранству, конкретне индивидуалне посете донатора из дијаспоре породицама, директног повезивања породица међусобно (посебно у земљама окружења), као и кроз друге сличне наменске под-програме са циљем квалитативног побољшања едукативног, али и свеопштих социо-економских услова, па тиме из дана у дан и општег животног прогреса крајњих корисника пројекта.   Коначни циљ пројекта био би везан и за окупљање једног ''чврстог'' тима експерата различитих специјалности, као професионално-техничка подршка овом пројекту, те све најискусније активисте-волонтере организације. Задаци тима били би везани за истраживачки процес на упознавању са конкретним социо-економским, здравственим и другим ситуацијама у којима се налазе корисници пројекта (породице), праћење ефеката реализације пројекта, али и израду даљих стратешких планова развоја.  Циљне групе у овом пројекту су: 1. Популација исељеника, сталнa или привременa емиграција, срспки држављани на студијама и едукативном усавршавању у иностранству, вољних и спремних да сходно плану дају свој допринос, како кроз волонтерско добровољно ангажовање у разним сегментима или целокупном пројекту, тако и на прикупљању неопходних техничких средстава, те анимацији институција, фирми и појединаца у дијаспори на конкретном инвестирању или финансијској подршци за пет инволвираних вишечланих српских породица, као циљаних, крајњих корисника овог пројекта. 2. Социјално-економски угрожене породице са петоро и више деце у матици и земљама окружења, чије свакодневне животне активности мањкају у основним потребштинама неопходним за нормалан живот: храна, одећа, обућа, сигуран простор за становање, енергенте, што проузрокује и проблеме са здравственим збрињавањем свих чланова породице, школовању деце, миграцији и комуникацији са светом уопште. 3. Тим експерата (различитих специјалности), који би у садејству са најискуснијим активистима - волонтерима организације ''Срби за Србе'', са стручног аспекта пратили, обављали посебне наменске анализе и вршили мониторинг реализације пројекта. 4. Волонтери на терену, различитог степена образовања и нивоа ангажмана - као регионални лидери, који би конкретно у оквиру сваког од изабраних домаћинстава имали да покривају основ неопходних активности.  Било би корисно истаћи да ће пројекат кроз посебан техно-економски сепарат, а након реализованих социо-економских истраживања у сарадњи са породицама, омогућити добијање циљаних смерница за старије чланове породице (већ радно способне) у правцу директне мотивације и опредељења за самосталну производњу, занатску делатност, или стручно преусмеравање које би им веома брзо помогло да егзистенцијални проблеми и окружење у коме су живели не буду оптерећење за осамостаљивањем и формирањем сопствених породица, те с друге стране њиховој помоћи родитељима и млађим члановима породице, како би се иста ослободила свакодневне социјалне и хуманитарне помоћи и других водова донација из државног буџета. У овом делу, услови за инвестирање потенцијалних средстава из дијаспоре у мале радионице, агро-бизнис, трговину и сервисне погоне, биће јасно предочени.   Пројекат из перспективе опште друштвених и социјалних питања, директне укључености дијаспоре у токове решавања животних проблема у матици и окружењу, али и стварања услова за инвестирањем у домовини, даје значајне основе и смернице за потенцијални шири ангажман у наредних неколико година, а Министарству за дијаспору основу за знатно квалитетнијим и конкретнијом комуникацијама са комплетном исељеничком популацијом: 1. Учесници пројекта из дијаспоре ће имати широке могућности имплементације сопствених знања и искустава, те својим радом, активностима у својим заједницама конкретно допринесу решавању појединачних и групних проблема одабраних српских породица са петоро и више деце, према усаглашеним и складно прилагођеним интересима. Истовремено би успешност овог пројекта пробудило свест посебно млађе популације за друштвено-корисним радом, на подручју хуманитарне помоћи и социјалних питања, како у Србији и земљама окружења, тако и у срединама где живе. 2. Крајњи корисници пројекта (угрожене вишечлане породице) ће кроз разне видове помоћи, ангажовања и саветовања од стране експерата и волонтера-активиста, побољшати свој економски и социјални статус. Како је циљ пројекта економско осамостаљивање породица са петоро и више деце, ток њиховог напредовања и независноти од хуманитарне и социјалне помоћи Републике Србије се може очекивати у периоду од најмање шест месеци, за које време ће се реализовати стални надзор. 3. Кроз конкретан обим финансијске подршке, пројекат ће омогућити обезбеђење већег прилива дотација у Србију из дијаспоре, у облику страних средстава плаћања, а који би били реализовани вирмански преко рачуна Хуманитарне организације ''Срби за Србе''. 4. Својим свакодневним контактом са свим учесницима пројекта, без обзира у ком делу су света, кроз доступни преглед утрошка средстава на свим сегментима и етапама реализације пројекта, желимо да подигнемо свест о неопходности отвореног и транспарентног рада, као темеља јасног и поштеног удруживања матице и дијаспоре. 5. Инсистирајући предоминантно на захтеву да се овим пројектом опредељујемо за бављењем и помоћи угроженим српским породицама са пет и више деце, овим пројектом стварамо први, и изузетно значајан искорак у ширењу свести у јавности о алармантним подацима везаним за проблем беле куге у Србији.    

Детаљније...

ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКТИ

 

ПРОЈЕКТИ: /ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ/ /ТРОЈКА ИЗ БЛОКА/ /КОСМЕТ ЈЕ СРБИЈА/ /СРПСКА КРАЈИНА/ /РАШКА ОБЛАСТ/ /СТАРА СРБИЈА/

У овој секцији ПРОЈЕКТИ биће представљени привремени и стални пројекти Хуманитарне организације Срби за Србе. Како би рад наше организације био боље организован и како би делотворност наше помоћи била боље прегледнија, пратићемо на овим страницама како се пројекти развијају, шта је потребно да би се они успешно завршили како би све стране укључене били задовољни успешним хуманитарним и друштвеним радом. Под свим странама у овом хуманитарном деловању подразумевамо пре свега наше донаторе, волонтере организације и породице (или групе) које помоћ примају.

Пошто ће рад на нашим пројектима бити јаван, остављамо могућност да се и друге групе појединаца или организација покрену на самоорганизовање ради обезбеђивања додатних финансија за неки од пројеката или сопственим ангажманом помогну да се он и оконча успешно.

Привремени пројекти наше организације подразумеваће помоћ одређеним породицама са конкретним зацртаним циљевима и неопходним средствима потребним како би се додстигао зацртани циљ. Пројекти ће бити временски и новчано ограничени. Управни Одбор организације одлучује које ће се породице наћи на списку помоћи и које ће бити укључене у одређени програм помоћи.

Стални пројекти наше организације подразумеваће хуманитарну и/или друштвену помоћ већој групи породица на одређеним територаијама широм Балкана. Ти програми, зависно од свог циља биће селективно ограничене финансијски или новчано. Планирано је да се ови пројекти редовно прате и допуњују новим информацијама са терена. Управни Одбор организације одлучује који пројекти ће се спроводити у планираном временском периоду и у којој мери.Такође, у сталне пројекте сврстане су и акције прикупљања материјалних средстава за вишечлане породице, посебно у виду хигијенских средстава, основних животних намирница, књига и уџбеника за најмлађе. 

Детаљније...

Срби за Србе на концерту Делија

Представници, чланови и мали број донатора хуманитарне организације Срби за Србе је личним присуством увеличао други по реду хуманитарни концерт навијачке групе Делије Север на стадиону Црвене Звезде. На северној трибини окупило се преко 7,000 углавном младих људи како би куповином карте и пићем прикупили велику новчану помоћ за угрожене српске енклаве на Косову и Метохији. Концерт су отворили КУД Косовски Божури, где су уз последњу песму Ђенерале, Ђенерале навијачи на јужној трибини исписали бакљама КОСМЕТ. На концерту су свирали и 357, Бајага, Бора Чорба је отпевао неколико песама, а Ивана Жигон је поново својим прелепим гласом одрецитовала ПРКОСНУ ПЕСМУ уз сарадњу Божура.

Детаљније...

Послата помоћ Димитријевићима

Послата помоћ Димитријевићима

Наш представник Иван Стијовић већ је уприличио споразум у Рашкој, да се у делу пројекта који се односи на сопствени економски ангажман, породици Димитријевић обезбеди једна стеона крава. Сходно плановима наше организације, ово би надаље био модел рада: обилазак вишечлане породице, упознавање са могућностима и њихово интересовање, прва једнократна новчана помоћ, а затим пoмоћ у виду ангажовања породице да самостално крене у приходовање и обезбеђење економске сигурности. Ми бисмо и даље били уз њих јер, деца су наша будућност!  Ево и репортаже о породици Димитријевић.

Детаљније...

Одбијен програм ''Деца су наша Будућност''

Хуманитарна Организација Срби за Србе је у оквиру конкурса министарства за Дијаспору за суфинансирањем пројеката поднела захтев за суфинансирањем пројекта ''Развој хуманитарно-економских веза дијаспоре и социјално угрожених породица''. Пројекат је поднесен министарству за Дијаспору 3. aприла 2008. године. Основни циљ суфинансирања нашег програма је финансијска помоћ министарства при запошљавању социјалног радника као теренску подршку пројекту Деца су Наша Будућност. Пројекат Деца су Наша Будућност има за циљ да помаже српским породицама са петоро и више деце широм територија бивше СФРЈ, а које живе у тешким социо-економским условима. Запошљавањем социјалног радника омогућено би било праћење развоја породице од тренутно лоше ситуације до потпуне социјално и економски независне породице. Све донације породицама пристижу од донатора из дијаспоре.

Детаљније...

Срби за Србе код Димитријевића

Као што смо предвидели планом за месец мај, представник наше организације Милош Тиосављевић посетио је 12-очлану породицу Димитријевић из Рашке области. На жалост, домаћин породице је инсистирао да се заједничка слика породице не направи у току ове посете па вам преносимо кратак извештај који смо примили а фотографије очекујемо у току сутрашњег дана.Посетио сам јуче породицу Димитријевић која има десеторо деце. Млађен Димитријевић и његова супруга Драгица немају никакав посао, а из разговора са њима сам сазнао да од општине примају малу социјалну помоћ.

Детаљније...

Срби за Србе уз Активни Центар

Срби за Србе уз Активни Центар

Данас 10. маја у Београду, код ресторана "Руски Цар", представници наше организације, својим присуством подржали су удружење грађана "Активни Центар" у њиховој патриотској акцији "СВАКИ ПРОЗОР ЗАСТАВА". Преко 2,000 људи, при лепом времну, и поред отвореног комерцијалног сајма удружења београдских апотека (који се одрзава код 'Кнеза Михајла'), окупило се да добије српску заставу, да окити свој прозор и да у једној колективној акцији подржи ову идеју. Активни центар подржале су медијски многе познате личности, између осталих и Драган Бјелогрлић, Сергеј Трифуновић, Катарина Радивојевић, Марина Рајевић-Савић, Ђорђе Давид, Оливер Њего, Андрија Милошевић, Оливера Јефтић и други. Милош Јовановић из Активног Центра поручиио је у свом јавном обраћању: "Позивамо све грађане да истакну српску заставу, и на тај начин покажу не само елементарну солидарност са Србима на Косову и Метохији, већ вољу и способност да сви водимо заједничку борбу...".

Детаљније...

Разговор са породицом Љиљак

Разговор са породицом Љиљак

Данас смо припремили и други видео материјал који су представници наше организације направили при посети породици Љиљак другог дана Васркса. Интервју са домаћином породице Љиљак је водио господин Марковић испред наше организације. Овом приликом желели смо да чујемо конкретне могућности породице како би смо будуће акције наше организације прилагодили њиховим потребама. Погледајте овде интервју са Славком Љиљак.

Детаљније...

СЗС Васкршњна акција код Гогића

СЗС Васкршњна акција код Гогића

Дана, 30. aприла кренули смо Васкрсенко и ја правац за село Столац у општини Плужине у Васкршњој посјети породици ГОГИЋ. Два-три дана прије тога у локалном мегамаркету купили смо све неопходне слатко-слане-хигијенске потрепштине за породице Гогић и Милић и то спаковали у кесе са логом наше хуманитарне организације као Васркршњи поклон хуманитарне организације Срби за Србе. Хвала БОГУ великом те смо имали велике плаве џак-кесе у коју је стао остатак слаткиша и разно разних сланих производа иначе било би потебно још толико кеса.

Детаљније...

СЗС Васкршња акција код Милића

СЗС Васкршња акција код Милића

Још под утисцима приближавасмо се Подгорици из правца Никшића у потрази за избјегличким центром за расељена лица на Врелима Рибничким у посјети породици Милић којима смо се најавили. Тамо је био присутан Миладин и његово троје ђеце. Ивана је била заједно са Зорицом код сестре Дијане. Жена му је била у кревету јер је била доста слаба и превише напорно би јој било да се бави са нама. Стање код Милића је такво да сад Миладин иде често код доктора због проблема ногу и тромба, тако да не може да стражари више као прије.

Детаљније...

СЗС Васкршња акција у Р. Српској

СЗС Васкршња акција у Р. Српској

Дана, 26. априла сам обишао породице Петковић и Илић. Прво сам посетио Петковиће у насељу Лазарево у Бањалуци. Породице су већ биле обавештене о мом доласку. У кући Петковића сам затекао мајку са петоро деце. Једна од кћери која није била ту је тренутно у Грчкој, док је двоје деце било негде у граду. Како ме је време ограничавало гледао сам да убрзам посету па сам одмах прешао на дељење пакетића, књига и осталих поклона укућанима. Од свих проблема које имају Петковићи, Љубинка је највише незадовољства исказала према надлежним људима у општини који готово никако да им и не помажу изузев бедних 40 км или ти 20 евра месечне помоћи за које она треба да купи храну и остале кућне потрепштине које су им јако неопходне.

Детаљније...